Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Manemo s.r.o.


se sídlem Biskupcova 1792/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 05106893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258409

provozovna Pštrossova 207/1, 110 00 Praha 1

pro

(i) rezervaci zboží na míru prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.manemo.cz a následný prodej zboží na míru
a
(ii) prodej konfekčního zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.manemo.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Manemo s.r.o., se sídlem Biskupcova 1792/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 05106893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258409 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti při:

  1. rezervaci zboží na míru spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaným na webové stránce www.manemo.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“) a při následném uzavření kupní smlouvy na zboží na míru (dále jen „kupní smlouva na zboží na míru“);
  2. uzavření kupní smlouvy na konfekční zboží (dále jen „kupní smlouva na konfekční zboží“) mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V těchto případech je vždy potřeba podmínky koupě zboží sjednat individuálně v kupní smlouvě.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí rezervace zboží na míru, kupní smlouvy na zboží na míru a kupní smlouvy na konfekční zboží (kupní smlouva na zboží na míru a kupní smlouva na konfekční zboží dále také „kupní smlouva“). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání i rezervaci zboží na míru (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání i rezervaci zboží na míru též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání i rezervaci zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání i rezervaci zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 10 let od uskutečnění posledního nákupu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z rezervace zboží na míru (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. DRUHY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

3.1. Prodávající uzavírá s kupujícími dva druhy kupních smluv, a to (i) kupní smlouvy na zboží na míru a (ii) kupní smlouvy na konfekční zboží, přičemž v závislosti na dané skupině zboží přísluší stranám ohledně tohoto zboží různá práva a povinnosti.

3.2. Konfekční zboží

Konfekční zboží ve standardizovaných velikostech, na němž nejsou prováděné žádné úpravy na míru kupujícího (dále jen „konfekční zboží“);

3.2.1.   Vzhledem k povaze konfekčního zboží se na něj mj. aplikují zákonná pravidla pro odstoupení od smlouvy uvedená také v čl. 6.2 a násl. obchodních podmínek.

3.3. Zboží na míru

Zboží na míru nebo konfekční zboží upravené na míru (dále jen „zboží na míru“).

3.3.1.   Zboží na míru bude zpravidla vyhotoveno v několika krocích následujících po rezervaci zboží na míru a uhrazení zálohy za zboží na míru, a to v následujících krocích.

    3.3.1.1. Po uhrazení zálohy na zboží na míru bude zaslán na elektronickou adresu kupujícího unikátní kód a odkaz na stažení mobilní aplikace MANEMO ONLINE pro iOS a Android (dále jen „aplikace“).

    3.3.1.2. Po stažení aplikace zadá kupující unikátní kód do aplikace.

    3.3.1.3. Kupující bude aplikací instruován k vyfotografování své postavy z několika úhlů v rozhraní aplikace, přičemž ho aplikace ihned po vyfocení jednotlivé fotografie navede k tomu, aby každou vyfocenou fotografii anonymizoval (tj. manuálně zakryl svůj obličej a jakýkoliv další prvek svého těla, který se kupujícímu jeví jako způsobilý ho identifikovat a jehož zakrytí nebrání zjištění tělesných měr).

    3.3.1.4. Prodávající zkontroluje, jestli jsou fotografie náležitě anonymizovány, pokud tomu tak je, tak na základě svého know-how z anonymizovaných fotografií zjistí tělesné míry kupujícího a nechá vyhotovit zkušební zboží.

    3.3.1.5. Jakmile bude zkušební zboží doručeno kupujícímu, tak v aplikaci nalezne instrukce k vyfotografování své postavy ve zkušebním zboží, anonymizaci fotografií a k zpětnému zaslání zkušebního zboží prodávajícímu.

    3.3.1.6. Kupující na základě padnutí zkušebního zboží kupujícímu vyhotoví zboží na míru a zašle jej kupujícímu.

3.3.2. Alternativně je možné všechny výše uvedené kroky absolvovat v provozovně prodávajícího, a to na základě předchozí domluvy na e‑mailové adrese prodávajícího uvedené v čl. 13.4 obchodních podmínek.

3.3.3. Vzhledem k povaze zboží na míru se na něj mj. aplikují zákonná pravidla pro odstoupení od smlouvy uvedená také v čl. 6.1 obchodních podmínek. Zejména pak, že od kupní smlouvy na takové zboží kupující nemůže bez dalšího odstoupit.

3.3.4. V případě, že zboží na míru nebude odpovídat naměřeným tělesným mírám dle anonymizovaných fotografií, má kupující právo na dílčí úpravu zboží na míru od prodávajícího (případně od prodávajícím vybraného krejčího, pokud by byl požadavek na dostavení se do provozovny prodávajícího pro kupujícího zjevně nepřiměřenou zátěží). Pro využití tohoto práva musí kupující o tomto informovat e-mailem prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 13.4 obchodních podmínek, a to do 14 dní od doručení zboží na míru, a zároveň prodávajícímu musí zaslat fotografie sebe v daném zboží na míru, ze kterých je zřejmé, že zboží na míru neodpovídá tělesné konstituci kupujícího dle naměřených tělesných měr z anonymizovaných fotografií dle čl. 3.3.1.3 obchodních podmínek. Na požadavky na úpravy doručené po této lhůtě nemá kupující nárok. Pokud by se potřebné úpravy na zboží na míru jevily prodávajícímu jako příliš nákladné, nebo byly jen těžko proveditelné, může výhradně prodávající rozhodnout o tom, že nechá vyhotovit nové zboží na míru dle dané kupní smlouvy na zboží na míru. V takovém případě je kupující srozuměn s tím, že mu bude nově vyhotovené zboží na míru doručeno ve standardní doručovací době uvedené u daného druhu zboží na míru na webovém rozhraní obchodu, a že po něm může být od prodávajícího požadována součinnost.

3.3.5. Kupující nemá právo dle čl. 3.3.4 obchodních podmínek, ani právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud mu zboží na míru nesedí z důvodu změny jeho tělesných měr. 

3.3.6. V případě, že byly úpravy prodávajícím řádně odsouhlaseny a zároveň provedeny u prodávajícím vybraného krejčího v souladu s čl. 3.3.4 obchodních podmínek, tak náklady za tyto úpravy nese prodávající v celé své výši a uhradí je přímo danému krejčímu

4. REZERVACE ZBOŽÍ NA MÍRU, OBJEDNÁVKA KONFEKČNÍHO ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Rezervace zboží na míru a uzavření kupní smlouvy na zboží na míru.

4.4.1.   Pro rezervaci zboží na míru vyplní kupující formulář ve webovém rozhraní obchodu. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o:

     4.4.1.1. rezervovaném zboží (rezervované zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

    4.4.1.2.   způsobu úhrady zálohy na zboží na míru, údaje o požadovaném způsobu doručení zkušebního zboží a zboží,

    4.4.1.3. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „rezervace zboží na míru“).

 4.4.2. Prodávající po obdržení rezervace zboží toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či rezervaci zboží na míru (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.4.3. V případě prodeje zboží na míru je kupní smlouva uzavřena v momentě, kdy je/jsou kumulativně prodávajícím (i) přijata a potvrzena rezervace zboží na míru, (ii) přijata záloha na zboží na míru v souladu s čl. 5.3 obchodních podmínek, (iii) přijaty anonymizované fotografie v souladu s  čl. 3.3.1.3 obchodních podmínek a (iv) potvrzeno uzavření kupní smlouvy, což prodávající provede bez zbytečného odkladu po přijetí fotografií dle předešlého bodu a po kontrole, zdali jsou fotografie použitelné k vyhotovení zboží na míru a zároveň řádně anonymizovány.

4.4.4. Kupující, který disponuje uživatelským účtem, a již absolvoval postup naměření tělesných měr upravený v čl. 3.3.1.3 obchodních podmínek, tak jakoukoliv další koupi zboží na míru může absolvovat zjednodušeným postupem, který svou povahou odpovídá postupu při objednávání konfekčního zboží a uzavírání kupní smlouvy na konfekční zboží dle čl. 4.5 obchodních podmínek. Práva a povinnosti z takto uzavřené smlouvy na zboží na míru zůstávají beze změny.

4.5. Objednávka konfekčního zboží a uzavření kupní smlouvy na konfekční zboží

4.5.1. Pro objednání konfekčního zboží vyplní kupující formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    4.5.1.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

    4.5.1.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    4.5.1.3.  nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.2. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.5.3.  Kupní smlouva na konfekční zboží mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při rezervaci zboží na míru a při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s rezervací zboží na míru a uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.7. Před zasláním rezervace zboží či objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do rezervace zboží či objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace zboží či objednávky. Rezervaci zboží či objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v rezervaci zboží či objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Rezervaci zboží i objednávku lze provést společně.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (nebo dle rezervace zboží jako zálohu na zboží na míru a na případné náklady spojené s jeho dodáním) kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím on-line platební brány GoPay, provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 26046768. V případě, že kupující nemůže z nějakého důvodu platební bránu použít, lze platbu provést bezhotovostním převodem přímo na účet prodávajícího, vedený u Fio banka, a.s., číslo 2101269710/2010, jako variabilní účet kupující uvede číslo objednávky.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě rezervace zboží na míru se kupující zavazuje uhradit zálohu na zboží na míru ve výši 100 %, a to okamžitě po rezervaci zboží na míru prostřednictvím platební brány, případně na účet prodávajícího v souladu s čl. 5.1 obchodních podmínek (dále jen „záloha na zboží na míru“).

5.4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu za konfekční zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu za zboží na míru je splněn okamžikem splnění kumulativních podmínek stanovených v čl. 4.4.3 obchodních podmínek, kdy se započte záloha na zboží na míru na kupní cenu za zboží na míru.

5.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě (i) kupní smlouvy kupujícímu fakturu, a (ii) rezervace zboží kupujícímu zálohovou fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu či zálohovou fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či zálohy na zboží na míru a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Zboží na míru

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Konfekční zboží

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@menro.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy na konfekční zboží, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Veškeré zboží je před odesláním kupujícímu pečlivě kontrolováno zaměstnanci prodávajícího.

8.4. Veškeré zboží je před odesláním kupujícímu pečlivě kontrolováno zaměstnanci prodávajícího.

8.5. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

8.6. Ustanovení uvedená v čl. 8.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

8.8. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména, telefonicky +420 608 954 478 na čísle elektronickou poštou na adrese online@manemo.cz, případně výhradně po předchozí domluvě osobně na adrese Pštrossova 207/1, 110 00 Praha 1.

8.9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.10. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.11. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy online@manemo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený rezervací zboží nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Manemo, Pštrossova 207/1, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty online@manemo.cz, telefon +420 608 954 478.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. července 2020.

Máme pro vás dobré zprávy

Prozraďte nám svoji e-mailovou adresu a do schránky vám pravidelně padne newsletter o tom, na čem zrovna vyšíváme.